Disclaimer

Inhoudsopgave

  1. Algemeen
  2. Copyright European Communication Projects B.V.
  3. Inhoud
  4. Aan de site gekoppelde sites
  5. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
  6. De beheerder van de gegevens

Algemeen
Op toegang tot en gebruik van deze site van European Communication Projects B.V. (ECP) zijn de volgende voorwaarden, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Copyright European Communication Projects B.V.
Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom ECP en de met haar verbonden maatschappijen of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. ECP, noch de andere maatschappijen van de ECP Groep, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet ECP verbonden zijn aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel ECP ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn ECP, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ECP. Als u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

De beheerder van de gegevens
European Communication Projects B.V.
Postbus 1328
1200 BH HILVERSUM
T 035 – 677 75 77
F 035 – 677 75 88
E info@ecpgroup.nl
Bankrelatie ABN-AMRO Nr. 40.37.16.462
K.v.K. Amsterdam 33253752